https://w1.websnadno.cz/

Registrace

Katalog

KontaktWebové stránkyPodmínkyFacebookNahlásit web !
Podmínky
Všeobecné podmínky platné pro účty registrované do 1.3.2015.

I. Základní ustanovení, definice pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti smluvních stran, které uzavřely smlouvu o poskytování služeb informační společnosti ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění a jsou její nedílnou součástí.

 2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se smluvní strany dohodly na vymezení následujících pojmů:

  • Administrace má význam uvedený dále v bodě Služba WebSnadno.cz / WebLahko.sk.

  • Akceptace je právní úkon Poskytovatele spočívající ve spuštění, tj. zveřejnění Uživatelem objednané Stránky. V případě objednání verze Služby FREE (zdarma) dochází k Akceptaci přijetím dat z  Registračního formuláře serverem Poskytovatele. V případě objednání placené verze Služby, dochází k Akceptaci objednávky Uživatele zveřejněním Stránky v Uživatelem objednaném rozsahu poté, co je Uživatelem Poskytovateli zaplacen poplatek za Služby zaplacen v souladu s platebními podmínkami těchto Všeobecných podmínek. Další případy Akceptace mají význam definovaný dále v těchto Všeobecných podmínkách (dále jen „Akceptace“)

  • Domény Služby WebSnadno.cz / WebLahko.sk jsou: websnadno.cz, wbs.cz, jsemin.cz, nafoceno.cz, weblahko.sk, wbl.sk, websnadno.eu, snadno.eu, javerimnadeti.cz. (dále jen „Domény“).

  • Fakturační údaje jsou jméno a příjmení nebo firma, adresa místa podnikání nebo sídla ve tvaru ulice, město a PSČ, IČ, DIČ a telefon (dále jen „Fakturační údaje“).

  • Registrační formulář je objednávkový a registrační formulář umístěný na Doménách služby WebSnadno.cz / WebLahko.sk sloužící k vymezení rozsahu Služeb, které budou předmětem Smlouvy. Formulář se skládá z několika samostatných částí, v nichž Uživatel vymezuje celý rozsah Služeb zejm. strukturu, obsah a podobu Stránek a verzi Služeb – Uživatel volí mezi verzemi FREE (zdarma), EASY, PROFESSIONAL a BUSINESS. Verze EASY, PROFESSIONAL a BUSINESS jsou jednotlivými typy placené verze Služby. Uživatel přijímá Službu tak, jak je nabízena v příslušné verzi s tím, že případné přijetí požadavků Uživatele na odchylky od stanovených verzí Služby je na rozhodnutí Poskytovatele. Součástí Registračního formuláře je také zadání Registračních a Fakturačních údajů a odsouhlasení závaznosti těchto Všeobecných podmínek (dále jen „Registrační formulář“)

  • Poskytovatel Služby WebSnadno.cz / WebLahko.sk je pan Tomáš Růžička, místem podnikání Malánky 1919/45, 748 01, Hlučín, zapsaný v živnostenském rejstříku pod IČ 73907553 (dále jen „Poskytovatel“).

  • Registrační údaje jsou e-mailová adresa, jméno, příjmení, heslo a země původu Uživatele. V případě, že Uživatel uzavře s Poskytovatelem Smlouvu na poskytování Služeb za úplatu, jsou Registrační údaje doplněny o údaje nutné pro fakturaci – Fakturační údaje. (dále jen „Registrační údaje“).

  • Služba WebSnadno.cz / WebLahko.sk je veřejný internetový portál pro zakládání, úpravu a provozování webových stránek Uživatelů, a to ve verzích vymezených výše v těchto Všeobecných podmínkách v odstavci definujícím Registrační formulář (dále také jen „Stránka nebo Stránky“, popsaná služba dále jen „Služba“ nebo „Služby“). Uživatel využívá Službu k založení vlastní Stránky. Během registrace si Uživatel zvolí subdoménu a doménu Stránky, která slouží pro zobrazení samotné Stránky a pro přihlášení Uživatele do redakčního systému pro úpravu Stránek (dále jen „Administrace“). Přihlášení do Administrace je možné na základě uvedení subdomény a domény Stránek a hesla Uživatele uvedeného v Registračních údajích na Doménách Služby WebSnadno.cz / WebLahko.sk.

  • Smlouva je smlouva o poskytování služeb informační společnosti uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím webového rozhraní na adrese některé z Domén WebSnadno.cz / WebLahko.sk v sekci registrace s tím, že k uzavření první smlouvy dochází na základě objednávky Služeb provedené Uživatelem vyplněním Registračního formuláře na zvolené adrese Domény a v Uživatelem takto objednaném rozsahu Akceptací ze strany Poskytovatele. Další možnosti uzavření Smlouvy jsou definovány v těchto Všeobecných podmínkách (dále jen „Smlouva“).

  • Smluvními stranami jsou Poskytovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“).

  • Uživatelem služby WebSnadno.cz / WebLahko.sk je kterákoli svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Všeobecné podmínky (dále jen „Uživatel“).

  • Všeobecnými podmínkami jsou tyto všeobecné obchodní podmínky popř. jejich aktualizace prováděné Poskytovatelem v souladu s nimi; skutečnost, že je s nimi obeznámen a jejich závaznost – tedy závazek je bezvýhradně dodržovat - Uživatel potvrzuje výslovně při uzavření Smlouvy (dále jen „Všeobecné podmínky“).

 3. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena některým ze způsobů popsaných v těchto Všeobecných podmínkách a jejím obsahem je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli Služby v Uživatelem požadovaném rozsahu vymezeném objednávkou Uživatele při vyplnění Registračního formuláře (popřípadě v rozsahu, který je dán podle jiných ustanovení těchto Všeobecných podmínek) a závazek Uživatele uhradit Poskytovateli za Služby sjednaný poplatek anebo v případě, že je Uživatelem zvolena verze Služby FREE (zdarma), závazek Uživatele za poskytnutí dohodnutých Služeb umožnit Poskytovateli umístit na jeho Stránkách reklamu a respektovat další omezení stanovená těmito Všeobecnými podmínkami. Volbu mezi jednotlivými verzemi Služeb provádí Uživatel v objednávce Služeb při vyplnění Registračního formuláře. Právní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem založený Smlouvou se řídí Smlouvou, těmito Všeobecnými podmínkami a ustanoveními příslušných právních předpisů.

 4. Všeobecné podmínky se vztahují na všechny Domény Služby.

 5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jejich vztah se řídí zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a právními předpisy České republiky.

 6. Registrační a Fakturační údaje je možné změnit, a to po přihlášení do Administrace a následným vyplněním změnového formuláře. V případě, že je se změnou Registračních a/nebo Fakturačních údajů spojena změna osoby Uživatele, považuje se vyplnění takové změny do změnového formuláře za návrh nové Smlouvy, rozsah Služby je dán rozsahem Stránek ke dni provádění takové změny a k Akceptaci dochází přijetím dat se změněnými Registračními a/nebo Fakturačními údaji serverem Poskytovatele.

 7. V případě, že je po uzavření Smlouvy s novým Uživatelem Poskytovatel kontaktován Uživatelem, který Stránku jako první zaregistroval (dále jen „původní Uživatel“) s tím, že došlo ke zneužití jeho Registračních údajů, Poskytovatel oznámí tuto skutečnost novému Uživateli, ukončí jeho Smlouvu v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a obnoví Smlouvu s původním Uživatelem. Oznámení původního Uživatele podle tohoto článku se považuje za návrh Smlouvy a objednávku Služeb v rozsahu, v jakém se Stránky nacházejí k datu oznámení, k Akceptaci ze strany Poskytovatele dochází v tomto případě e-mailovým potvrzením, ve kterém Poskytovatel původnímu Uživateli potvrdí přijetí oznámení a sdělí mu přístupové údaje k přihlášení do Administrace.

 8. Smlouvu není možné uzavřít jiným způsobem, než který je popsán v těchto Všeobecných podmínkách.

 9. Smlouvu verze FREE je možné změnit na Smlouvu vybrané placené verze Služby na základě požadavku Uživatele zadaného po přihlášení do Administrace do objednávkového formuláře na některé z Domén Služby. Změna Smlouvy na jinou verzi Služby v rozsahu zadaném Uživatelem v objednávkovém formuláři je účinná ke dni Akceptace objednávky ze strany Poskytovatele.

 

II. Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele

 1. Uživatel je povinen při zřizování a správě svých Stránek dodržovat pravidla stanovená těmito Všeobecnými podmínkami. Uživatel se zavazuje respektovat tyto zákazy a zavazuje se k tomu, že zejména nebude:

  • Uvádět nepravdivé nebo nesmyslné Registrační údaje;

  • Umísťovat na Stránky data a soubory, které nejsou v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby;

  • Umísťovat na stránky fotografie, texty, hudbu (mp3) nebo jiná data či média, ke kterým uživatel nevlastní autorská práva nebo licence anebo jakkoli jinak porušovat cizí autorská práva nebo práva duševního vlastnictví;

  • Umísťovat na Stránky jakákoli data nebo obsah propagující potlačování Ústavou a ústavním pořádkem zaručených základních práv a svobod;

  • Umísťovat na Stránky odkazy na jiné servery, které porušují autorská práva (warez, gamez, crack, download), popřípadě umísťovat na Stránky obdobný obsah;

  • Kopírovat na Stránky obsah jiných webových stránek nebo jejich částí bez svolení autora;

  • Vytvářet Stránky s erotickým nebo pornografickým obsahem;

  • Využívat Službu k jejímu dalšímu prodeji nebo kopírovat její části jiným způsobem, než nabízí samotná Služba.

  • Vytvářet samoúčelné Stránky sloužící např. ke zvyšování návštěvnosti, k přesměrování na jiné webové stránky apod.;

  • Umělým způsobem zvyšovat návštěvnost Stránek;

  • Jakýmkoliv způsobem narušovat bezpečnost a plynulý chod Služby;

  • Jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Služby nebo Poskytovatele.

 2. Uživatel, který uzavřel Smlouvu na verzi FREE (zdarma) se kromě výše uvedených omezení (bod II. 1. těchto Všeobecných podmínek) zavazuje dále k tomu, že:

  • Nebude na Stránkách zobrazovat placenou reklamu, např. AdSense, AdFox, Aukro a jiné placené reklamní prvky;

  • Umožní Poskytovateli na Stránkách zobrazovat reklamní banner, lištu, textové odkazy nebo jiný reklamní prostor. Tyto prvky se Uživatel zavazuje nijak neskrývat a neomezovat;

  • Bude respektovat na Stránkách zobrazení odkazu "Nahlásit protiprávní obsah!". Odkaz bude sloužit všem návštěvníkům Stránky, kteří se budou cítit poškozeni obsahem na Stránce, k nahlášení této skutečnosti. Tento odkaz se Uživatel zavazuje nijak neskrývat a neomezovat a s jeho umístěním na Stránkách výslovně souhlasí.

 3. V případě, že porušením závazků ze strany Uživatele ujednaných v tomto čl. II. případně v dalších ustanoveních těchto Všeobecných podmínek vznikne Poskytovateli nebo třetím osobám škoda, je Uživatel povinen ji uhradit v celém rozsahu.

 4. Uživatel odpovídá za škodu, kterou Poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých Služeb.

 5. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování Služeb v případě vyšší moci nebo poruchy na zařízení dodavatelů nebo přerušení dodávky energií a služeb (elektrické energie, telekomunikační spojení a podobně).

 6. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz Služby, a to zejména z důvodu havárie nebo nutné údržby nebo opravy systémů, které spravují dodavatelé Poskytovatele. S výjimkou havárií Poskytovatel informuje o provádění nutné údržby nebo opravy Uživatele na Doménách WebSnadno.cz / WebLahko.sk.

 7. Poskytovatel se zavazuje provést opravu Služeb v případě jejich výpadku v co nejkratším možném termínu.

 8. Poskytovatel neodpovídá za výpadek Služeb v případě plánovaného nebo neplánovaného výpadku serveru ani za případnou škodu těmito výpadky vzniklou.

 9. Uživatel vytváří Stránky a jejich obsah a nese veškerou odpovědnost za obsah Stránek. Poskytovatel za obsah Stránek neodpovídá. Uživatel rovněž Stránky samostatně spravuje a upravuje, Poskytovatel neodpovídá za žádné vady Stránek nebo škody způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou nebo správou Stránek ze strany Uživatele.

 

III. Platební podmínky

 1. V případě objednání placené verze Služby Uživatelem, se za datum úhrady poplatku za Služby a za datum uskutečnitelného zdanitelného plnění považuje datum připsání částky na bankovní účet nebo PayPal účet Poskytovatele nebo přijetí SMS zprávy serverem Poskytovatele v případě platby prostřednictvím SMS zprávy.

 2. Prostřednictvím SMS zprávy je možné uhradit poplatek za Služby po jednotlivých měsících s tím, že jednou SMS zprávou je možné uhradit Služby o délce trvání 1 měsíc.

 3. Při objednání placené verze Služby probíhá platba poplatku následovně: Při uzavírání Smlouvy na placenou verzi Služby na konci Registračního formuláře nebo v případě změny Smlouvy na Služby ve verzi FREE na Smlouvu na placenou verzi Služby po přihlášení do Administrace v objednávkovém formuláři Uživatel odsouhlasí výši poplatku, která se mu vygeneruje v závislosti na zvolené verzi Služby a délce trvání Smlouvy, po potvrzení výše poplatku jsou Uživateli na jím sdělenou Registrační e-mailovou adresu odeslány platební údaje. Uživatel se zavazuje provést platbu poplatku v souladu se zaslanými platebními údaji, v opačném případě Poskytovatel nebude moci platbu identifikovat a Uživatel bere na vědomí, že může dojít k opoždění Akceptace o několik dní. Služba je poskytnuta na základě Akceptace po zaplacení poplatku.

 4. Řádný daňový doklad bude Uživateli zaslán po přijetí částky na bankovní účet nebo PayPal účet Poskytovatele. Daňový doklad bude Uživateli zaslán automaticky elektronickou formou na Uživatelem uvedenou Registrační e-mailovou adresu. V případě, že Uživatel požaduje zaslání originálu daňového dokladu poštou, je nezbytné o jeho zaslání výslovně požádat v rámci Registračního formuláře s tím, že se jedná o placenou doplňkovou službu.

 

IV. Trvání a ukončení Smlouvy

 1. Smlouva se v případě placené verze Služby uzavírá na dobu určitou s tím, že je účinná ode dne Akceptace objednávky Uživatele ze strany Poskytovatele. Délka trvání Smlouvy je volena individuálně Uživatelem v objednávce v Registračním formuláři a přijata Poskytovatelem Akceptací, minimální délka je 6 měsíců v případě platby na bankovní účet nebo PayPal účet a 1 měsíc v připadě platby prostřednictvím SMS zprávy. Smlouva na Službu ve verzi FREE (zdarma) je uzavírána na dobu neurčitou.

 2. Před uplynutím doby trvání Smlouvy v případě placené verze Služby může Uživatel prodloužit trvání Smlouvy, a to postupem přihlášení do Administrace a vyplněním nového objednávkového formuláře. V případě, že uplyne doba trvání Smlouvy u placené verze Služby a tato není prodloužena, Stránka bude Poskytovatelem omezena pouze na ty její části, které by bylo možné uveřejnit ve verzi Služby FREE (zdarma); dnem uplynutí sjednané doby trvání Smlouvy v režimu placené verze Služby se tato Smlouva mění na Smlouvu uzavřenou ve verzi FREE (zdarma), a to se všemi důsledky, které z této změny vyplývají. Novou Smlouvu na placenou verzi Služby je možné s Poskytovatelem uzavřít přihlášením do Administrace a vyplněním nového objednávkového formuláře. V případě, že Uživatel tímto způsobem uzavře novou Smlouvu do 90 dní od ukončení trvání předchozí Smlouvy v režimu placené verze Služeb, budou mu veškeré funkce Stránky obnoveny v podobě, v jaké se nacházely po dobu trvání původní Smlouvy na placenou verzi Služeb (tzv. ochranná lhůta).

 3. Smlouva je ukončena rovněž ke dni změny Registračních a/nebo Fakturačních údajů, které jsou spojeny se změnou v osobě Uživatele ve smyslu čl. I. odst. 6. těchto Všeobecných podmínek. Smlouva nového Uživatele, která byla uzavřena změnou Registračních údajů podle čl. I. odst. 6 těchto Všeobecných podmínek, je ukončena rovněž ke dni, kdy mu Poskytovatel oznámí, že původní Uživatel požádal o obnovení Smlouvy z důvodu zneužití jeho Registračních údajů. Takové oznámení Poskytovatele je považováno za výpověď smlouvy s okamžitou účinností.

 4. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že s poskytováním Služeb na základě Smlouvy a v rozsahu Smlouvou daném bude započato v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami ihned po Akceptaci, tj. dříve než ve lhůtě 14 dní od obdržení plnění (poplatku) od Uživatele.

 5. Uživatel je oprávněn nezablokovanou Stránku kdykoli zrušit bez dalšího následujícím postupem: V Administraci pod odkazem „Smazat účet“ Uživatel zvolí tuto variantu a smazání účtu, tedy zrušení Stránky potvrdí následně Registračním heslem a kontrolním kódem zaslaným na Registrační e-mail. V případě placené verze Služby je Stránku možné zrušit pouze podáním žádosti přes kontaktní formulář umístěný pro tyto účely na Doménách Služby WebSnadno.cz / WebLahko.sk. Na základě těchto Všeobecných podmínek jsou v tomto odstavci uvedené postupy zrušení nezablokované Stránky považovány za výpověď Smlouvy ze strany Uživatele s okamžitou účinností.

 6. Postupy uvedenými v předchozím bodě těchto Všeobecných podmínek není možné zrušit zablokovanou Stránku ve smyslu následujícího článku Všeobecných podmínek.

 7. Smluvní strany sjednávají, že pokud Uživatel poruší některý ze závazků stanovených právními předpisy, Smlouvou nebo těmito Všeobecnými podmínkami, popřípadě porušuje práva třetích osob, je Poskytovatel oprávněn bez předchozího upozornění zamezit přístupu třetích osob ke Stránkám a datům Uživatele (zablokovat Stránku), případně závadné Stránky či data odstranit. Zablokováním Stránky Poskytovatel zamezí veřejný přístup ke Stránce s tím, že ale současně ponechá Stránku ve stavu, v jakém se nacházela v okamžiku zablokování. Poskytovatel Stránky odblokuje v případě, že se prokáže, že k porušení závazků Uživatele stanovených právními předpisy, Smlouvou nebo těmito Všeobecnými podmínkami nebo k porušení práv třetích osob nedošlo. V případě, že porušením závazků ze strany Uživatele stanovených právními předpisy, Smlouvou nebo těmito Všeobecnými podmínkami, popřípadě porušením práv třetích osob vznikne Poskytovateli nebo třetím osobám škoda, je Uživatel povinen ji uhradit v celém rozsahu.

 8. Pro verzi Smlouvy FREE (zdarma) dále Smluvní strany ujednávají, že Poskytovatel je oprávněn bez dalšího a s okamžitou účinností odstranit Stránky s menší návštěvností než 10 unikátních návštěv za měsíc a taktéž Stránky, u kterých se Uživatel 6 měsíců nepřihlásil do Administrace.

 9. Zaplacené úhrady za Služby se v žádném z případů uvedených v tomto článku Všeobecných podmínek nevracejí.

 

V. Ochrana osobních údajů

 1. Registrační a Fakturační údaje Uživatele jsou osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Poskytovatel se jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR zavazuje k jejich ochraně a k tomu, že je nebude poskytovat žádné třetí straně; to neplatí v případě, kdy mu povinnost poskytnutí osobních údajů ukládá právní předpis, rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud k tomu Uživatel udělí souhlas.

 2. Zpracování osobních údajů o Uživateli je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nezbytné pro splnění Smlouvy.

 3. Zpracovávané osobní údaje budou Poskytovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, po jejím ukončení nejdéle po 3 roky, a to pouze pro účely Smlouvy, návrhu Smlouvy, správu Smlouvy a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a povinností vyplývajících pro Poskytovatele z příslušných právních předpisů.

 4. Uživatel je oprávněn kdykoli požadovat od Poskytovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

 5. Uživatel je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu; tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných podmínek s tím, že se o každé změně zavazuje Uživatele informovat při jeho prvním přihlášení se do Administrace Stránek.

 2. Veškeré písemnosti budou Uživateli doručovány písemně v elektronické formě na Registrační emailovou adresu. Poskytovateli Uživatel doručuje výhradně přes kontaktní formulář umístěný na Doménách WebSnadno.cz/ WebLahko.sk.

 3. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání. V případě podání zásilky k poštovní přepravě se má za to, že přípis byl doručen sedmý den po podání na poštu.

 4. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách jejich kontaktních údajů.

 5. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 


 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Odesláním formuláře udělujete souhlas společnosti Tomáš Růžička, se sídlem Malánky 1919/45, Hlučín 748 01, IČO: 73907553 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • fakturační adresa
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, fakturační adresu a e-mail zpracovává Správce za účelem poskytnutí služeb, provedení platby, vystavení účetních dokladů, registraci doménových jmen, provádění zákaznické soutěže a zasílání obchodních a marketingových sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let od poslední objednávky.

 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
TOPlist